Nárok na peněžní prostředky z exekutorem zabaveného účtu

1. 8. 2023

Dostali jste se do finančních potíží, které vedly k nařízení exekuce? Máte bankovní účet, který je na pokyn exekutora blokovaný, ale nachází se na něm i jiné prostředky, které nejsou postiženy exekucí a Vy k nim nemáte přístup? Níže Vám stručně popíšeme, jaké možnosti máte v takové situaci k dispozici.

Většina z nás má již v dnešní době zřízený bankovní účet u poskytovatele bankovních služeb, na který jsou poukazovány všelijaké příjmy, a to od mezd či platů zasílaných zaměstnavatelem až po starobní či invalidní důchody. Tyto příjmy mohou sloužit k nákupu potravin, úhradě nájemného, úhradě splátky hypotéky apod. Co však dělat v případě, kdy je takový platební účet postižen exekucí a Vy nemáte přístup ani k peněžním prostředkům, které sice exekucí postiženy nejsou, nicméně jsou poukazovány na účet, který je na základě exekuce blokován, tedy na tzv. obstavený účet?

Právní řád České republiky umožňuje dlužníku, jehož bankovní účet byl zablokován, požádat banku, u níž je obstavený účet veden, o vyplacení nezabavitelné částky. Nezabavitelná částka činí od 1. 1. 2023 částku ve výši 13 638 Kč, kdy se tato částka vypočítá na základě výše životního a existenčního minima, tj. se zvýšením/snížením těchto částek se mění rovněž výše nezabavitelného minima. Nařízením Vlády ČR č. 436/2022 Sb. o zvýšení částek životního minima a existenčního minima byla částka životního minima osoby zvýšena na 4 860 Kč a částka existenčního minima osoby zvýšena na 3 130 Kč. Je důležité zmínit, že životní minimum domácnosti je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti, tj. částka životního minima bude logicky vyšší za předpokladu, že domácnost tvoří 2 dospělí a 2 děti oproti domácnosti, kterou tvoří např. 1 dospělý a 1 dítě. Pokud má dlužník u peněžního ústavu více účtů, bude vyplacena jednorázová částka jen z jednoho z nich. To nebrání dlužníkovi požádat o výplatu jednorázové částky u každého peněžního ústavu, u nějž má veden účet, má-li dlužník více účtu vedených u více peněžních ústavů. V takovém případě lze požádat o vyplacení nezabavitelného minima pouze z jednoho bankovního účtu, kdy by při pokusu vybrat tuto částku z ostatních účtů, měla být tato žádost zamítnuta.

Přibližně od poloviny roku 2021 má dlužník další možnost, jak disponovat alespoň s tou částí příjmu, která není postižena exekucí, resp. která je nezabavitelná, a to v rámci institutu zvaného chráněný účet. Postup dlužníka by měl být takový, že poté, co byl exekucí postižen dlužníkův platební účet (obstavený účet), nejprve písemně požádá osoby, které mu vyplácejí tzv. chráněný příjem (svého zaměstnavatele, Českou správu sociálního zabezpečení, osobu, jež mu platí výživné atd.) o potvrzení podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu.  Uvedené potvrzení musí dlužník zaslat exekutorovi nebo jinému orgánu, jenž nařídil exekuci obstaveného účtu a požádat jej, aby podle § 304d odst. 3 občanského soudního řádu oznámil bance, která vede bankovní účet, číslo účtu, z něhož je dlužníku vyplácen chráněný příjem, a dále číslo obstaveného účtu, z něhož bude na chráněný účet převáděn chráněný příjem. Dlužník se následně obrátí na banku, u které má zřízený obstavený účet, kterou požádá o založení chráněného účtu. Banka má povinnost chráněný účet na žádost dlužníka zřídit. Na chráněný účet potom banka převádí nezabavitelné příchozí platby, tedy zejména nezabavitelnou část mzdy, důchodu, nemocenské aj. S těmito finančními prostředky potom může dlužník v rámci chráněného účtu disponovat prakticky bez omezení. Důležité je zmínit, že chráněný účet může mít dlužník pouze jeden.

Pokud se nacházíte ve stejné či obdobné situaci, kdy čelíte exekuci a nemůžete disponovat finančními prostředky na Vašich bankovních účtech, tak nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám s touto nepříjemnou situací pomůžeme.