Informace pro spotřebitele

Mgr. Ladislav Vrubel, advokát, si tímto dovoluje informovat svoje klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele a kteří hodlají s advokátem uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, případně jinou obdobnou smlouvu, že případné spotřebitelské spory mezi advokátem a spotřebitelem vyplývající z výše zmíněné smlouvy, uzavřené mezi advokátem a klientem, je možné řešit mimosoudní cestou před Českou advokátní komorou. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá příkazní smlouvu o poskytování právních služeb, příp. jinou obdobnou smlouvu, s advokátem jako podnikatelem.

Řešení spotřebitelského sporu před Českou advokátní komorou není zpoplatněno a každý z účastníků si nese vlastní náklady řízení. Návrh na zahájení řízení může klient – spotřebitel podat na doporučeném formuláři nebo v písemné podobě volnou formou nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy své právo uplatnil vůči advokátovi poprvé. Přílohou návrhu musí být doklad o tom, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti. Bližší informace k podání návrhu na zahájení spotřebitelského sporu řešeného před Českou advokátní komorou jsou dostupné na webu České advokátní komory: www.cak.cz.

Advokátovi náleží za poskytnutí právních služeb odměna. Primární způsob určení výše odměny je ponechán na autonomii vůle advokáta a jeho klienta. Odměna může být sjednána formou úkolové odměny, podílové odměny, hodinové či paušální odměny. Pakliže nebude sjednán způsob odměňování mezi advokátem a jeho klientem, postupuje se dle vyhlášky č. 177/1996, advokátní tarif. Bližší informace o odměňování jsou dostupné na webu www.akvrubel.cz v sekci „Ceník“.

Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost, popřípadě pokud klient přes poučení advokátem o tom, že jeho pokyny jsou v rozporu s právním nebo stavovským předpisem trvá na tom, aby advokát přesto postupoval dle klientových pokynů. Advokát je dále oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět, nesložil-li klient přiměřenou zálohu na odměnu za poskytnutí právních služeb, ačkoliv byl o to advokátem požádán. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

V případě vadného plnění advokáta je klient oprávněn svá práva z vadného plnění uplatnit proti advokátovi.