Ceník

Způsob odměňování advokáta je určen v prvé řadě domluvou mezi advokátem a klientem. Níže uvedené způsoby odměňování se mohou vzájemně prolínat, jestliže to bude sjednáno. Ke všem níže uvedeným způsobům odměňování je nutné připočítat DPH. Způsoby odměňování advokáta:

Hodinová odměna je účtována za každou započatou půl hodinu , kterou advokát stráví prací pro klienta. Jsme plátci DPH, tudíž výsledná částka bude ještě navýšena o DPH. Předem Vám bude poskytnut odhad časové a finanční náročnosti Vašeho případu.

Jedná se o typ odměny, který představuje pevnou částku za vyřízení celé záležitosti – tedy bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby. Tento typ lze sjednat v případech, kdy je možné předem odhadnout rozsah práce, typicky se jedná o sepis určitého právního dokumentu, který je v naší agendě poměrně běžný, tudíž nebude potřeba časově zvlášť náročné právní posouzení, např. kupní či darovací smlouva.

Typ odměny advokáta, která obsahuje procentuální vyjádření podílu, který advokátovi náleží pakliže dojde k úspěšnému vymožení určité částky. V případě úspěšného vymožení celé částky náleží advokátovi odměna ve výši sjednaného podílu spolu s DPH. V případě nevymožení celé částky náleží advokátovi sjednaný podíl spolu s DPH z úspěšně vymožené částky.

Paušální odměna je vhodná zejména pro podnikatele, a to jak fyzické, tak pro právnické osoby. Spočívá v tom, že každý měsíc vyplácíte advokátovi sjednanou částku, za kterou Vám advokát poskytuje předem určený počet hodin právních služeb. Tyto hodiny mohou být využity jak na právní poradenství, tak třeba na právní zastupování před soudy či jinými orgány. V případě nevyužití právních služeb v daném měsíci se platba klientovi nevrací.

Pakliže nebude s advokátem sjednána jedna z odměn výše uvedených, náleží advokátovi odměna podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu. V rámci tohoto druhu odměny je zohledňována jak tarifní částka (např. výše vymáhané pohledávky), tak počet úkonů, které musí advokát učinit (např. zaslat předžalobní výzvu, podat žalobu,…).

Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás