Jak se stanovuje výše výživného?

3. 10. 2023

V případě, že dítě bude svěřeno do výlučné péče jednoho z rodičů, bude druhému rodiči stanovena povinnost hradit na dítě výživné.

Častým omylem přitom je, že výživné se hradí druhému rodiči. Čistě prakticky ano, ale právně je výživné příjmem dítěte, nikoliv pečujícího rodiče. Ten pouze spravuje majetek nezletilého dítěte, a výživné se tak hradí k jeho rukám.

Základní tezí pro určení rozsahu výživného jsou odůvodněné potřeby oprávněného – tedy dítěte – a možnosti a schopnosti povinného – tedy rodiče, který nemá dítě v péči.

Při určení konkrétní výše výživného se bude brát v potaz mnoho faktorů. Jedním z nich je příjem povinného rodiče. Ideálním scénářem je, kdy povinný rodič doloží soudu nezbytné podklady pro zjištění jeho příjmu (tedy mzdové výplatní pásky, daňová přiznání či jiné doložení příjmů). U soudu se může stát, že povinný rodič nebude chtít prokázat svou výši v příjmů. V tom případě má soud dvě možnosti:

  1. Může vycházet z tzv. potenciality příjmů rodiče. Rodič se tedy například živí jako truhlář, nicméně soudu doloží daňová přiznání, dle kterých má příjmy rovnající se téměř minimální mzdě. Soud má možnost podívat se, kolik průměrně si truhlář má možnost vydělat v dané oblasti, a může vyjít z této hodnoty. Vychází přitom z faktu, že nemůže jít k tíži dítěte, že rodič nepracuje.
  2. Druhou možností soudu v případě, že povinný rodič své příjmy dostatečně neprokáže, je vyjít z fikce občanského zákoníku, který v § 916 stanoví, že příjem takového rodiče je v tom případě pětadvacetinásobek částky životního minima. V říjnu roku 2023 by takto stanovený příjem činil částku ve výši 121 500 Kč.

Kromě příjmů povinného rodiče se bere v potaz i jeho širší majetková situace, tedy zda vlastní nějaké nemovitosti, auta, či jiný majetek. V potaz soud může vzít i příjem nové partnerky/partnera povinného rodiče.

Soud stanovuje výživné samozřejmě i s ohledem na příjem rodiče, který má dítě v péči. Zohlednit může i speciální potřeby dítěte, tedy například zda dítě potřebuje nějaké finančně nákladné zdravotní potřeby, nebo je např. sportovec, který potřebuje nákladné sportovní vybavení.

Jako vodítko při stanovení výše výživného mohou sloužit doporučující tabulky Ministerstva spravedlnosti, které najdete včetně manuálu na následující adrese: https://vyzivne.justice.cz/doporucujici-tabulka-vyzivneho-a-manual-k-ni/

Nyní se podívejme na specifickou situaci, která Vás může při řízení o výživném potkat. Může se stát, že povinný rodič má tak vysoké příjmy, že by stanovené výživné bylo až „nepotřebně“ vysoké. V takovém případě lze například určit, že dítěti se bude hradit pouze část výživného k rukám matky, a zbylá část výživného může dítěti být ukládána na spoření.

V případě, že jste v situaci, kdy potřebujete pomoci se stanovením výše výživného či s jeho vymožením, neváhejte se na nás obrátit.