Novinka v pojetí moderace smluvní pokuty

22. 2. 2023

Nejvyšší soud se v otázce moderace smluvní pokuty rozhodnul odklonit od předchozí rozhodovací praxe. Učinil tak v dovolacím řízení sp. zn. 31 Cdo 2273/2022, kdy podstata „nového“ pojetí je vyjádřena v právní větě, která zní: „Přiměřenost smluvní pokuty ve smyslu § 2051 o. z. se posuzuje s ohledem na to, jakým způsobem a za jakých okolností nastalo porušení smluvní povinnosti utvrzené smluvní pokutou a v jaké míře se dotklo zájmů věřitele, které měly být sjednáním smluvní pokuty chráněny. Soud nezkoumá nepřiměřenost ujednání o smluvní pokutě, nýbrž nepřiměřenost konkrétního nároku na smluvní pokutu. Přihlédne přitom nejen k okolnostem známým již v době sjednávání smluvní pokuty, ale též okolnostem, které zde byly při porušení smluvní povinnosti, jakož i k okolnostem, které nastaly po jejím porušení, mají-li v porušení smluvní povinnosti nepochybně původ a byly-li v době porušení povinnosti předvídatelné.”

Přívlastek „nového“ není v uvozovkách náhodou, neboť Nejvyšší soud při řešení otázky moderace smluvní pokuty převzal judikaturní závěry přijaté v režimu obchodního zákoníku. Nejvyšší soud rozlišil moderaci do tří dílčích kroků, a to následovně:

  1. Soud při využití interpretačních pravidel podle § 555 a násl. OZ zjistí, jakou funkci měla smluvní pokuta plnit.
  2. Následně se zabývá konkrétními okolnostmi daného případu, kdy zohlední nejen okolnosti známé již v době sjednávání smluvní pokuty, ale rovněž okolnosti dané při porušení smluvní povinnosti, jakož i okolnosti nastalé později v případě, že mají původ v porušení smluvní povinnosti a v době porušení byly předvídatelné.
  3. Na základě výše uvedeného zodpoví otázku, zda je výše smluvní pokuty přiměřená vzhledem k věřitelovým zájmům, které byly narušeny v důsledku porušení smluvní povinnosti a měly být smluvní pokutou chráněny. Dospěje-li soud v předchozím kroku k závěru, že smluvní pokuta není nepřiměřená, případně nepodaří-li se mu na základě provedeného dokazování objasnit rozsah následků porušené smluvní povinnosti ve sféře věřitele, aby mohl učinit právní závěr o nepřiměřenosti nároku ze smluvní pokuty, nemůže nárok věřitele na smluvní pokutu snížit.

Jak a zda se tento postup moderace ustálí v praxi je otázkou času.